มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๖ เม.ย.๖๑ โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการ ๖๐ รูป ระหว่าง วันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
๒๖ เม.ย.๖๑  ๐๙.๐๐ น. พระครูสุธีวรสาร,ดร. ผอ.วศ.ก. เป็นประธานเปิดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการ ๖๐ รูป ระหว่าง วันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
…ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว