มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๐ ร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มมร ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ ผู้บริหารระดับสูง ๒๕ รูป/คน ระดับหัวหน้ากอง/ฝ่าย ๑๐ รูป/คน สายบริหารทั่วไป/ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒๑๕ รูป/คน รวม ๒๕๐ รูป/คน
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิเและบรรยายพิเศษ พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.
๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สามารถ แสงเฟือง นิติกรกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว