มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๖ ก.ค.๖๒ มมร.วศก. ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๖ ก.ค.๖๒ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว