มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๕-๒๖ มิ.ย.๖๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒๕ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับและให้แนวคิดพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเฉพาะที่สมัครใหม่ จำนวน ๓๐ รูป ที่เข้าอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ โรงแรมริมปาว เมืองกาฬสินธุ์
๒๖ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริมปาว เมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรต์กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับความเมตตาจากพระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทภาระหน้าที่ของพระสงฆ์ในฐานะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว