มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ๑๓.๐๐ น.  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว