มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ งานตรวจธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะสงฆ์ภาค ๙ (ธรรมยุต)

งานให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมงานตรวจธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะสงฆ์ภาค ๙ (ธรรมยุต) โดนมีพระเดชพระคุณพระเทพดิลก รก.เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ มีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ทั้ง ๔ จังหวัด และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว