มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ Focus Group Discussion กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ Focus Group Discussion กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก สามัญศึกษา…ผู้วิจัย..พระครูสุนทรวินัยรส..นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว