มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ น. ประชุมรับมอบภาระงานทำความเข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ น. ประชุมรับมอบภาระงานทำความเข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B 7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว