มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์วัดต่าง ๆ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณาจารย์นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์วัดต่าง ๆ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น ๓ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย…ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว