มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๒-๒๔ ส.ค. ๕๙ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มมร.

๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ รอยัลฮิลล์ฯ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ จำนวน ๘๘ รูป/คน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว