มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดยพระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต,ดร. พร้อมบุคลากร มมร.วศ.ก. เป็นวิทยากรในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนคลองขามวิทยาคม

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต,ดร. พระวิทยากร ๓ รูป นักศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๗ คน เป็นวิทยากรในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรม ครู ๙ คน นักเรียน ๒๐๖ คน…ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว