มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๒-๒๔ พ.ค.๖๑ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน

๒๒-๒๔ พ.ค.๖๑ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานในการกำกับติดตามดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ดังนี้

๑. ความสำคัญของการจัดทำแผน
๒. การจัดทำแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปQA01-06 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และพระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ, ผศ.ดร. รก.ผอ.สถาบันวิจัยญาณสังวร เป็นประธานปิดโครงการ…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว