มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ประชุมหารือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกับกองแผนงานส่วนกลาง
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ประชุมหารือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกับกองแผนงานส่วนกลาง
๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธาน เรื่องเพื่อทราบ ๑๖ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๙ เรื่อง

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว