มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๒ พ.ค.๖๓ ๑๓.๐๐ น. ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร วศก.มมร.

๒๒ พ.ค.๖๓ ๑๓.๐๐ น. ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว