มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๒ ก.ย.๖๑ ซ้อมสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๒๒ ก.ย.๖๑ ๑๓.๐๐ น. ซ้อมสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง ๒๐๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว