มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๑ ส.ค.๖๒ นำนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองชั้นปีที่ ๒ มมร.วศก. ศีกษาดูงานที่สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๑ ส.ค.๖๒ ๐๙.๐๐ น. นำนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีพระครูสิทธิวราคม, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำรายวิชา เข้าเรียนในสถานที่จริง ที่สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวนฤมล วิเชียรแสน อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะอัยการจังหวัดผู้ช่วย ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ขออนุโมทนาสาธุการ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว