มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๑ มิ.ย.๖๑ ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

๒๑ มิ.ย.๖๑ ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ว.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ ๓ เรื่อง ว.๒ รับรองรายงานการประชุม ว.๓ สืบเนื่อง ๑ เรื่อง ว.๔ รับทราบ ๔ เรื่อง ว.๕ พิจารณา ๓๑ เรื่อง โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการสภาวิชาการ ผู้ดำเนินการประชุม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว