มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(Knowledge management)

๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้” (Knowledge management) ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว