มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมศีลธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร

๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นประธานเปิด-ปิด โครงการส่งเสริมศีลธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมโครงการบุคลากรและนักศึกษา โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว