มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑ ธ.ค.๖๑ ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาหลักสูตรครู ๔ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๑ ธ.ค.๖๑ ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาหลักสูตรครู ๔ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว