มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๙ ต.ค.๖๑ ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น. ประชุมบุคคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพนะเกียรติกาฬสินธุ์ ‘ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์’

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว