มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๘ ก.ค.๖๑ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๘ ก.ค.๖๑ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ๓ หลังสูตร (การสอนพระพุทธศาสนา, การปกครองและการสอนภาษาไทย) อยู่ในระดับปานกลาง ๒ หลักสูตร (การบริหารการศึกษาและภาษาอังกฤษ) ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว