มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๘ก.ค.๖๐ โครงการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย

สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบะติการหลักสูตรการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ บอลรูม จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าอบรม คือ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 รูป/คน ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อ.ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผลจากการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถผลิตคณาจารย์ที่มีความรู้ทางการวิจัยขั้นสูง สามารถนำไปใช้ในการผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการฝึกอบครั้งนี้ คณาจารย์ของ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เข้ารับฝึกอบรม ประกอบด้วย

1. พระครูสุธีวรสาร ดร., ผู้อำนวยการ
2. พระฟูตระกูล พุทธรักขิโต ดร., รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3. ดร.พินโย พรมเมือง หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

ไฟล์แนบ
DOTX.zip

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว