มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๗ ส.ค. ๖๒ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๑๗ ส.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๗-๑๘ ส.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มมร.วศ.ก. โดยมี ดร.สนธิญาณ รักษาภักดี เป็นผู้บรรยาย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว