มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชุมหารือควบคุมการก่อสร้างพระมหาเจดีย์วัดมัชฌิมวาส

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชุมหารือร่วมกับคณะนายช่างปุ๋ย ผู้ควบคุมการก่อสร้างพระมหาเจดีย์วัดมัชฌิมวาส บ้านดงเมือง เพื่อออกแบบแปลนการสร้างวิทยาลัยฯแห่งใหม่

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว