มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๖ มิ.ย.๖๐ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑
งานด้านการปกครองคณะสงฆ์และการบริหารทั่วไป มมร.วศ.ก.
๑๖ มิ.ย.๖๐ ๐๘.๐๐ น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก  ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน เพื่อส่งเสริม อุปถัมภ์ สนับสนุน พระพุทธศาสนา ณ มจร. วข.

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว