มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว