มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๕ มิ.ย.๖๐ ๐๘.๓๐ น. ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ที่ มมร วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น

๑๕ มิ.ย.๖๐ ๐๘.๓๐ น. ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว