มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๕ ก.ค.๖๑ สัมภาษณ์นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑๕ ก.ค.๖๑ ๑๓.๐๐ น. เป็นประธานสอบสัมภาษณ์นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (นายอิศเรศ เฟื่องธรรมขจร นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย) ณ ห้อง ๒๐๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว