มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๔ พ.ค. ๖๐ พิธี่ประทานปริญญาบัตรแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๙

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว