มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร.วศ.ก. รุ่นที่ ๑

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร.วศ.ก. รุ่นที่ ๑ ล็อด ๒ จำนวน ๗ รูป/คน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของเราทุกท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมปรารถนาทุกท่าน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว