มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๓ ก.ย.๖๑ โครงการหมอภาษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร. ณ โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา

๑๓ ก.ย.๖๑ คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓,๕ จำนวน ๕๐ รูป/คน ร่วมโครงการหมอภาษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา กลุ่มเป่าหมายเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ ๑-๖ จำนวน ๗๐ คน “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน”

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว