มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ โดยมีพระเทพบัณพิต อธิการบดีเป็นประธาน

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมผู้บริหารฯ ต่อ และเจ้าหน้าที่การเงิน/แผนนโยบาย และพัสดุ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย ณ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว