มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๑ ต.ค. ๖๑ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๑๑ ต.ค. ๖๑ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม ผลการตรวจประเมินของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑๒ ตัวบ่งชี้ =  ๓.๘๖ การดำเนินงานระดับดี ขออนุโมทนาขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกท่าน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว