มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๑ ก.ย. ๕๙ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๙
๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองจังหวัด อำเภอ รองอำเภอ ตำบล และพระเลขานุการ ภาค ๙ (ธรรมยุต) ร่วมโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิทยบริการสิริธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
ภาคเช้า เปิดโครงการฯและบรรยายเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ” โดยพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมุต)
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “มมร กับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน” โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. และพระครูสุธีวรสาร,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รก. ฯลฯ ปิดโครงการฯ ๑๖.๕๐ น.

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว