มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบการวิจัย สถาบันวิจัยญาณสังวร

๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบการวิจัย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี จ.นนทบุรี ผู้เข้าอบรมประมาณ ๘๕ รูป/คน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว