มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการอาสาพัฒนานำพาคุณธรรมสู่สังคม ณ ห้องประชุมสุธาสินี ศีลคุณากร มมร.วศก.

เป็นประธานเปิดโครงการอาสาพัฒนานำพาคุณธรรมสู่สังคม ณ ห้องประชุมสุธาสินี ศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๕๐ รูป/คน “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์”

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว