มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๐ พ.ย. ๖๐ ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ มมร ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุรุสภา ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร

๑๐ พ.ย. ๖๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ มมร ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุรุสภา ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว