มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๐ ก.ย.๖๓ มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ มมร.วศ.ก.

๑๐ ก.ย.๖๓ ๐๙.๓๐ น. พระครูสุธีวรสาร, ดร. ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการหมอภาษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว