มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๐ ก.ค.๖๑ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น ๕

๑๐ ก.ค.๖๑ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการ..

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว