มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม

มอบหมายให้พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต, ดร. และคณะวิทยากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร.ร. หนองชุมแสงวิทยาคม ต.หนองใหญ่ อ. หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นักเรียน ๑๐๑ คน ครู ๑๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว