มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

พระครูสุธีวรสาร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “MOU” ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์…ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว