มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
เปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ปี) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ชั้นปีที่๑-๒ จำนวน ๓๖ รูป/คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและหน้าที่ความเป็นครูที่ดี ตลอดทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาทั้ง ๑๕ แห่ง ที่นักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติการ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว