มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน ๒,๕๓๕ รูป/คน ณ อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว