มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
วันที่ 12 พ.ย. 2564 มมร.วศ.ก.กาฬสินธุ์ ประชุมประธานและเลขานุการหลักสูตร เพื่อกำกับติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

มมร.วศ.ก.กาฬสินธุ์ ประชุมประธานและเลขานุการหลักสูตร เพื่อกำกับติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดําเนินการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้นแล้ว ความละเอียดทราบแล้วนั้น ดังนั้น กองพัฒนาคุณภาพ ขอกํากับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2563 โดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 1. ประชุมทบทวน ผลการดําเนินงานตามคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 2. จัดทําแผนพัฒนาฟื้นฟู (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย เพื่อนําไปพัฒนาและเป็นแนวทางการดําเนินงานในปีการศึกษา 2564 3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฟื้นฟู (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564
การนี้ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระครูสุธีวรสาร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมประธานและเลขานุการหลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ในการดำเนินงานจัดทําแผนพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

#MBUKALASIN2021
#วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
#MBUKalasinBuddhistCollege

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว