มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
วัดหนองสวงร่วมกับ วศก.มมร. จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ประชาชนในสถานการณ์ COVID-19

ตามที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำริให้วัดจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วัดหนองสวงร่วมกับวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคตามมีตามได้ในท้องถิ่น เพื่อถวายพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปดังนี้
๑๖ เมษายน มอบห้องสงฆ์อาพาธ ๑ ห้อง และเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด และหน้ากากผ้า แก่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
๑๘ เมษายน นำมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม ไปถวายเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าอาวาสวัด ๒๐ วัด ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
๒๑ เมษายน มอบมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน ๑,๔๐๐ กิโลกรัมให้นางเพียงขวัญ ศาลางาม เพื่อแจกพี่น้องหมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
๒๕ เมษายน มอบพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ผศ.ดร. นำมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน ๖๗๕ กิโลกรัม ถวายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อนำถวายอธิการบดี รองอธิการบดี และพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
๒๖ เมษายน มอบท่านพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. นำมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน ๑๓๕๓ กิโลกรัม ไปถวายพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ ธ., พระเดชพระคุณพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคระจังหวัดขอนแก่น ธ., พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, คณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น, และประชาชนทั่วไป
๒๘ เมษายน มอบมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม มอบแด่โรงพยาบาลหนองกุงศรี เพื่อเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
๓๐ เมษายน นำมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน ๔๕๐ กิโกรัม สมทบศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง เพื่อนำไปมอบพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
และมอบมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน ๒ ตัน ถวายพระสงฆ์และพี่น้องประชาชนบ้านโนนแดงน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียง…ยิ่งให้ยิ่งมาก ยิ่งเอายิ่งน้อย…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว