มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
มมร.วศ.ก. ร่วมงานปฏิบัติธรรมและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย ท่านพระครูสุธีวรสาร, ดร. ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ พระฌานิพิทย์ อินทจารี, ดร. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนา, หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมนักศึกษาร่วมงานปฏิบัติธรรม ประจำปี 2564 และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
#วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
#MBUKalasinBuddhistCollege

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว