มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
มมร.วศ.ก. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
พุธที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ที่ระดับดีคะแนน 3.92 ขออนุโมทนาขอบคุณท่านประธานตรวจประเมินและคณะกรรมการตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกรูปทุกท่าน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตลอดทั้งผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยทั่วกัน...

พุธที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ที่ระดับดีคะแนน 3.92 ขออนุโมทนาขอบคุณท่านประธานตรวจประเมินและคณะกรรมการตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกรูปทุกท่าน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตลอดทั้งผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยทั่วกัน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว