มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
มมร. วศก. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

มมร. วศก. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยพระครูสุธีวรสาร, ดร. รก.ผอ.วศก. มอบหมายให้พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต นำพระธรรมวิทยากร ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านม่วงกุล ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 3-5 สิงหาคม 2565

 

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว