มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
มมร.วศก.มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย มมส. ให้แก่พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ/สุพิบาล อุปถัมภ์ทุนโดยอาจารย์พรทิพย์ ซังธาดา

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย มมส. ให้แก่พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ/สุพิบาล อุปถัมภ์ทุนโดยอาจารย์พรทิพย์ ซังธาดา

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว